ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΑΞΗ (Α΄ΤΑΞΗ ) ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία

Β1. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξηΠειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίωνκαι Λυκείων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξηΠειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων καιΛυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιεί-

ται με κλήρωση.2. Η ανωτέρω κλήρωση διεξάγεται ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθετμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, η οποία εκδίδεται έπειτααπό εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στηνιστοσελίδα της καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείουως ΠΕΙ.Σ., η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η

του ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείουως ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τονχρόνο υποβολής της εισήγησης.

4. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοιτου Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενηςβαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο ΠειραματικόΣχολείο της ίδιας ή επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2021-2022, δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο ΠΕΙ.Σ.,ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η κατάθεσητης αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την δυνατότηταυποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε Πρότυπο Σχολείο.

6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr),σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στην υπόστοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπακαι Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης αποδίδεται ο κωδικός και το κλειδί της αίτησης, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες/ούσες. Μία ημέρα μετά τη λήξη τηςπροθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οι καταστάσεις των υποψηφίων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.,ή του Διευθυντή του ΠΕΙ.Σ., στην περίπτωση που δεν έχεισυγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου ΠΕΙ.Σ.με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης τωνυποψηφίων.

7. Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κλήρωσης) η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασηςΠροέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Έργο της αρμόδιας Επιτροπής είναιη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης καθώς και ησύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει

από την κατωτέρω διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στηΔ.Ε.Π.Π.Σ., με το πέρας της διαδικασίας.

8. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά σύμφωνα μετην κατωτέρω διαδικασία:

(α) Οι υποψήφιοι όλων των σχολικών μονάδων καταχωρίζονται σε ένα και μοναδικό φύλλο εργασίας (Excel),σύμφωνα με τους οριστικοποιημένους από τα ΕΠ.Ε.Σ.

πίνακες του εδαφίου 6, του παρόντος άρθρου.(β) Σε κάθε υποψήφιο/α αποδίδονται δύο τυχαίοιαριθμοί μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών τουως άνω λογισμικού και συγκεκριμένα της συνάρτησηςRANDBETWEEN με ορίσματα έναν ελάχιστο αριθμό α και

έναν μέγιστο αριθμό β, οι οποίοι προτείνονται από τουςπαρακολουθούντες τη διαδικασία.

(γ) Κληρώνονται οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ανήκουν στη γενική και στις ειδικές κατηγορίες, κατά τηναύξουσα σειρά του πρώτου τυχαίου αριθμού που τους

αποδίδεται από τη συνάρτηση, κατά τρόπο ώστε νασυμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθη-τών/τριών κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που

σε μία διαθέσιμη θέση αντιστοιχούν περισσότεροι τουενός/μίας υποψηφίου/ας, λόγω απόδοσης ίδιου πρώτουτυχαίου αριθμού, γίνεται χρήση του δεύτερου τυχαίουαριθμού που τους αποδόθηκε.

(δ) Το αρχείο μετά την απόδοση των αριθμών άμεσακαι χωρίς να παρεμβάλλεται άλλη περαιτέρω ενέργειαφυλάσσεται και παραδίδεται στους εκπροσώπους της

Δ.Ε.Π.Π.Σ., του Ι.Ε.Π. και στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης αποστέλλεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ, σε κάθε σχολείοτο αρχείο του εδαφ. δ’ της παρ. 8 χωρίς τα προσωπικάδεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στηνκλήρωση. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ.,αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένο κατά φθίνουσα σειρά των τυχαίων αριθμών που τους έχουναποδοθεί με την ως άνω διαδικασία.

10. Ειδικότερα, στην εν λόγω κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένωνΤεύχος B’ 2184/25.05.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

11. Το ΕΠ.Ε.Σ., ή ο Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θέσεων που

έχουν προκηρυχθεί, τον πίνακα της παρ. 9 και τα αναφερόμενα στην παρ. 10, καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών, η ισχύς του οποίου παύει την

20ή Ιανουαρίου 2022 και τον γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

12. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγ-

γεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριαςαπό το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Συνημμένο-χωρίς-τίτλο-00077

Συνημμένο-χωρίς-τίτλο-00080

Ο εγωιστής γίγαντας

Η συγκινητική ιστορία του εγωιστή γίγαντα που απαγόρευσε στα παιδάκια να παίζουν στον κήπο του και που στο τέλος η γνωριμία του με ένα μικρό αγοράκι άλλαξε την αντίληψή του για πάντα.

Ανακοίνωση

Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α) από  την  1η  έως  τις  20  Μαρτίου  του  προηγούμενου  της  εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή, γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό  κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Μπορείτε να προσέρχεστε από 12:35 έως 13:00 στο χώρο του σχολείου για την διεκπεραίωση των εγγραφών  ( στο ισόγειο στην αίθουσα δίπλα στο ασανσέρ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δεχτείτε από το σχολείο στο τηλέφωνο:2721026066 & μέσω email:mail@22dim-kalam.mes.sch.gr. καθώς και από την ιστοσελίδα μας: http://22dim-kalam.mes.sch.gr/

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κιτσάκης Δημήτριος