ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΜΠΛΕΤ

Αρ. Πρωτ.: Φ8/165707/Δ4  04-12-2020

Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο

Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’

οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα

μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ

αποδοχής της δωρεάς ή στη σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρητή ή στην ΥΑ

κατανομής των δωρηθέντων λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε

δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση,

προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση

θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται

ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής,

πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι

εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας

Αφήστε μια απάντηση

Όνομα *
Email *
Ιστότοπος